ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ควบคุมการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ของคุณ เว็บไซต์นี้พร้อมให้คุณใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่คุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ด้านล่างเท่านั้น หากคุณไม่ยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข Ku casino การใช้งานทั้งหมด อย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ คุณและหน่วยงานที่คุณได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน แสดงถึงข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งาน

คุณสมบัติของผู้ใช้งาน

เว็บไซต์นี้ให้บริการแก่นิติบุคคลและบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถจัดทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หากคุณไม่มีคุณสมบัติ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

ขอบเขตของเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดของคุณ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่บริการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงแยกต่างหาก ข้อกำหนดหรือข้อตกลงเฉพาะอาจนำไปใช้กับการใช้บริการบางอย่างและรายการอื่นๆ ที่ให้บริการแก่คุณบนเว็บไซต์ ข้อตกลงในการให้บริการใดๆ ดังกล่าวมาพร้อมกับบริการที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในรายชื่อที่เกี่ยวข้องกับหรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เกี่ยวข้อง

อาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนด

เราอาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ลักษณะใดๆ ของเว็บไซต์อาจเปลี่ยนแปลง เสริม ลบ หรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เราอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติทั่วไปและข้อจำกัดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเราได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการของเรา ที่บังคับใช้กับการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องที่จัดหาให้โดยเรา จะควบคุมการใช้งานการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้องของเรา ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดอื่นใด ที่อาจใช้กับธุรกรรมดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์และข้อตกลงบริการ ข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการของเรา ในที่นี้จะรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ดังนั้นการอ้างอิงทั้งหมดในที่นี้ถึงข้อกำหนดการใช้งานจะถือว่ารวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของเรา ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์และบริการ

การส่งข้อมูลของคุณผ่านเว็บไซต์และบริการอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้งานเหล่านี้ คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการนั้นและจะยังคงถูกต้องและสมบูรณ์ และคุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามความจำเป็น สำหรับบุคคลใดๆ ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ คุณรับรองต่อเรา ว่าคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว และคุณได้ให้คำบอกกล่าวที่จำเป็นทั้งหมดและได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการประมวลผล ของข้อมูลดังกล่าวที่พิจารณาโดยบริการที่คุณกำลังใช้